Във всички градове, в които са работили като учители, братя Шкорпил създават археологически, етнографски или природни сбирки, които по-късно стават основа за много от бъдещите музеи в страната. Привличали са вниманието на местните жители към миналото и старините в техните населени места и околностите им. Сътрудничеството между двамата е било абсолютно безкористно и особено ценно, защото те са се допълвали взаимно, поради различното си образование и интереси. Почти всички техни статии и книги, писани до внезапната смърт на Хермин през 1923 г., са подписани с имената и на двамата, независимо от приноса на всеки един от тях.

 

****

През 1889 г. братя Шкорпил издават първия си учебник по география.
За този учебник техният ученик Ив. Стоянов, археолог от Варна пише: „Тогава (1894 г.) аз научих отечествената география от едничкия сериозен учебник по тоя предмет „География и статистика на Княжество България“ автори на когото бяха те (Х. и К. Шкорпил). Тоя учебник се рязко отличаваше от учебниците по другите предмети по своята обемност и сериозност. Още тогава ние долавяхме, че имаме работа не с учебник, а със сериозен учебен труд, който излага системно фактите, след строга проверка и внимателно проучване.“.

Значението на този учебник е не само в знанията, които дава, но и в чувствата, които възпитава в младите хора на България. Ето какво напътствие са сложили те още на първата му страница: „Всеки родолюбец е длъжен да знае Отечеството си: неговата природа и история, неговите средства за защита, неговия живот и стремления (както в духовно отношение тъй и в икономическо), неговите преимущества и красоти, както и неговите недостатъци. С тия познания расте любовта и предаността към родната земя.“.