Въ неделя, на 11 того, въ музейната зала на Девическата гимназия въ присъствието на кмета г- н Мирски и членовете на археологическото дружество стана откриванието на скромния археологически музей при Дружеството. По този случай председателя X. Шкорпил въ няколко думи направи единъ прегледъ на старините въ музея, представляващи разните епохи отъ историята на развитието на човечеството.

Макаръ и да се намира още въ своето начало, но музея все пакъ е събралъ старини характеристични на разните епохи на човешката култура отъ историческите и доисторически времена на човечеството. Въ скромната сбирка на музея са застъпени каменния, медния и железния периоди, та макаръ и много слабо, но все пакъ испъква предъ очите на посетителите редицата от изменения, които е претърпяло човечеството до като да достигне до днешната си културна висота. А това лесно се вижда, отъ оръдията съ които си е служило то въ борбата за съществуванието си.

Тукъ ще срещне любопитния и кремъчни ножчета съ които нашия прадедъ си е служилъ въ случай на нужда, а и лесно ще види какъ кремъчния ножъ и други оръдия са се заместили съ медния, а по-късно съ железния, за да може да разбере, че не току така, той е падналъ от небето такъвъ какъвто си е сега, господари въ много отношения надъ природните сили, ами, че за да дойде до днешната висота отъ която е билъ съвсемъ близко до животните му са били потребни много трудове, много усилия, а най-вече време. Ето защо, въ желанието си да вървимъ напредъ, да се усъвършенствуваме намъ ни е необходимо да узнаемъ усилията, които са правили нашите прадеди надъ себе си, докато ни завещаятъ, такъвъ единъ животъ, богатъ и разнообразенъ, и като познаваме тези усилия, като се научимъ да ги ценим ще можем да си определимъ пътя по който трябва и ний да вървимъ занапредъ. А тези усилия най-добре ще ги узнаемъ въ жалките остатъци от продуктите на миналите времена, въ разните паметници, които са можли да достигнатъ до насъ, неразрушени отъ времето.

            Похвална е инициативата на Варненското Археол. Дружество и то заслужва по силна подкрепа от наша страна.

Председателя на Дружеството, г-н X. Шкорпилъ, като очерта въ няколко думи и бъдещата деятелностъ на Дружеството, която ще се състои най-вече въ некои разкопки въ околностъта на града, на р. Девня и около гр. Добричъ, апелира къмъ добрата воля на присъствующия г-н Кметъ Кр. Мирски, да съдействува в кръга на възможното на тези усилия на дружеството, та да може по такъвъ единъ начинъ, паметниците на миналото да видятъ бел святъ, безъ да стават жертва на невежеството или на безграничната жажда за забогатяване на някои тъмни личности, които експлоатиратъ хорското невежество. Най-накрая, въ споменъ на това откриване на Дружествения музей, всички членове на дружеството се фотографираха въ двора на гимназията и следъ това се разотидоха, пълни съ надежда въ недалечно бъдеще да видят плода на своята добра инициатива развилъ се въ единъ богатъ музей, въ който да бъдатъ събрани големъ брой паметници и сведения, най-добре рисуващи миналата история на града Варна и целата околностъ, през разните епохи на гръцкото, римско, българско и турско владичества.

 

В-к Свободен глас, бр. 23 от 24 юни 1906 г., с.