„Добри спомени е оставил у мен учителя по дескриптивна геометрия и отечествена география Карл Шкорпил, който по-късно, през краткото му учителстване във Варненската гимназия, беше и директор. Неговите преподавания по дескриптивна геометрия, състоящи се главно в решаване на задачи, бяха наистина часове за развитие на въображението. Винаги засмян, благ, с добрите си съвети той беше спечелил учениците. И днес още пазя записките си по дескриптивна геометрия и при прелистването им си спомням много щастливи минути от ученичеството си. Географията той преподаваше с голям жар, като същински българин, а не чужденец.“.

Проф. П. Бакалов
Из СПОМЕНИ от
ученичеството ми във Варненската мъжка гимназия
през учебната 1894-1898 г.

/Юбилеен сборник на ВДМГ „Фердинанд I“ 1879-1929, Варна, 1930/


    „По някои предмети, като дескриптивна геометрия, трябваше да преписваме записките на учителя чех [Карел Шкорпил], чиято педантична редовност шокираше много от нас – бивши селянчета, израснали в ориенталска безгрижност и в безредие. Всяка нова кола се вземаше от един ученик и щом се препишеше предаваше се на друг и т.н. и т.н, догдето обиколи целия клас. Но тоя ред не трая дълго време. Един от учениците, при преписването, бе залял с малко мастило една от колите на учителя – чех. Последният счете това за голяма пренебрежителност към неговия труд и ни заяви, че престава да дава записки. Някои от нас, и особено брадатите [ученици, прекъсвали учението поради войната или някоя работа преди нея], които най-вече не понасяха реда и педантичността на тоя учител, почнаха да протестират, обаче упоритият чех настоя на своето. Единствената отстъпка, която той ни направи, бе тая, че при преподаването (съпроводено с чертане на дъската) малко забавяше говора си, за да успеем да скицираме обясненията към чертежа. След това по-съзнателните ученици се убедихме, че тая метода е по-добра, понеже ни дава възможност да следим внимателно за преподаването и почти да усвояваме в класа новия урок. По-слабите ученици, впоследствие допълваха знанията си чрез нас, когато се готвехме за т.нар. „композиции“, т.е. писмени изпити, които тогава се уреждаха по няколко пъти през годината по всеки предмет.


… Понеже нашата гимназия беше реална или „реалка“, както я наричаше нашият чех, то голямо внимание се обръщаше на чертането и краснописа, които преподаваше той. Макар и лош краснописец, аз дотолкова усвоих тези шрифтове, че сетне, когато отидох да следвам в Москва, произвеждах голямо впечатление на тамошните студенти – руси … .“.


Цани Калянджиев
/основател и пръв ректор на Икономически университет-Варна/
Из СПОМЕНИ от
моето ученичество във Варненската мъжка гимназия
през учебната 1880-1885 г.

/Юбилеен сборник на ВДМГ „Фердинанд I“ 1879-1929, Варна, 1930/