На 12 декември 1901 г. се сбъдва отдавнашната мечта на Карел Шкорпил – под председателството на Варненско-Преславския митрополит Симеон и в присъствието на видни граждани и учители, в града се учредява Варненското археологическо дружество (ВАД). Като негов инициатор, Шкорпил е натоварен да изработи устав на Дружеството. Според устава, то е самостоятелно и развива дейността си в цяла Североизточна България, а целите които си поставя е да издирва, съхранява и изучава паметниците на миналото в град Варна и околностите му, да буди интерес към тях в населението, а от събраните материали да се образува Варненски окръжен музей.

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ 1

            Днес, на 12 Декемврий 1901 г., подписаните: Заместникът на Варненския Окръжен Управител г. Ив. Павлов, Варненския Градски Кмет Р. Матеев, Директора на Девическата Гимназия Д. Стоилов, Директора на Мъжката Гимназия Габровски, Окръжния Училищен Инспектор Н. Дуков, Държавния Архитект Хр. Ковачовски, Градския Инженер Юрдан Данчев, Градския Архитект Атанас Несторов, Учителите от Местните две Гимназии: г. г. К. Шкорпил, А. Явашев, Д. Андреев, Генчев и Арнаудов, като се събрахме по поканата на Негово Всеблагоговейнство Иконома Ив. К. Радов – вр.и.д. Протосингела на Св. Варненска и Преславска Митрополия за да обсъдим въпроса, като как може да се тури начало за образуването едно местно археологическо дружество, което да се грижи за събирането, изучаването и запазването на разпръснатите старини, както в града Варна, тъй и в окръга му.

 

РЕШИХМЕ:

         1/ Присъствующите членове да се считат като основатели на едно Варненско Археологическо Дружество.

            2/ Да се направи потребното за образуването един бъдещ градски музей, като се подействува пред Почитаемото Общинско Управления, щото да изходатайствува то от надлежното Министерство по установения законен ред за това. Това действувание се възлага върху избраната 8 членна комисия, както следва: Председател Негово Високо-преосвещенство Св. Варненския и Преславски Митрополит Г. Г. Симеон, Подпредседател Директора на Девическата Гимназия г. Добри Стоилов и членове: г.г. Директора на Мъжката Гимназия Габровски, Варненския Окръжен Училищен Инспектор Н. Дуков, Учителите: А. Явашев, К. Шкорпил, Държавния Архитект Ковачевски и Градския Инженер Юрдан Данчев.

            3/ На същата, току що спомената комисия се възлага грижата да събира всички намерени старини в едно помещение на девическата гимназия „Мария Луиза“, определено за тая цел от Господина Директора на същата.

            4/ Понеже същата комисия се натоварва да приготви проекто устав за бъдещото археологическо дружество в гр. Варна, след като вземе мнението на Негово Високопреосвещенство Св. Варненския и Преславски Митрополит Г.Г. Симеон за това.

            Председателстващ на събранието, вр.и.д. Протосингел: /подп./ Иконом Ив. Радев. Присъствували Членове: /подп./ Д. Стоилов, Н. Дуков, К. В. Шкорпил, Хр. Ковачовски, А. Явашев.

 

 

ВЕРНО:

При Варненското Археологическо Дружество

 

Секретар: Архимандрит Инокентий

 

***

Оригиналния документ можете да видите по долу: